Voorwaarden


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van M. Albano,
h.o.d.n. Albano Parket.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de ondernemer; de opdrachtnemer/verkoper M. Albano Parket;
b. de opdrachtgever: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat
of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;
b1. Zakelijke afnemer; de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
b2. Consument; de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
c. vloerbedekkend materiaal; parket, vloerplanken van massief hout, kurk- en laminaatvloeren;
d. ondervloer; de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd;
e. tussenvloer; het materiaal dat wordt aangebracht tussen de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal, niet zijnde
reparatiemateriaal van de ondervloer;
f. aflevering; feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen en/of half gerede produkten;
g. oplevering; het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van het aangebrachte vloerbedekkend materiaal.
Artikel 2 - De Geldigheid
Deze voorwaarden zijn met ingang van 01 Februari 2011 van toepassing op alle offertes; aanbiedingen; overeenkomsten
van koop- en verkoop en alle overige overeenkomsten en transacties van opdrachtnemer.
Artikel 3 - De offerte
1. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de
datum der offerte; zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende
maten en eventueel door de ondernemer gedane opmetingen.
De opdrachtgever is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en of omstandigheden die de uitvoering van de
overeenkomst kunnen beinvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle vloeren, bestaande
uit banen of stroken, worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden.
Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de
ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.
2. Tenzij anders uit de offerte blijkt, is niet in de offerte begrepen: electriciens-, metsel-, stukadoors- en schilderwerk,
takel- en hijswerk, breek-, hak- en timmerwerk, randafwerking, het vlak- en schoonmaken van ondervloeren, het
veredelen, het reinigen en/of in de was zetten en/of aflakken van vloeren.
3. De ondernemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de
offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek
van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste
staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
Artikel 4 - De overeenkomst
1. De aanbetaling
a. De ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen
tot een maximum van 25% van de koopsom of 70% van de koopsom voor aanvang van de werkzaamheden.
b. In geval van een overeenkomst met een zakelijke opdrachtgever mag te allen tijde een nader te bepalen aanbetaling gevraagd worden.
c. Indien de consument niet tijdig betaald of verzuimt te betalen, is de ondernemer gerechtigd om alle onvoorziene kosten bij de
consument in rekening te brengen.
2. Prijswijziging
a. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal
deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden
na het sluiten van de overeenkomst.
b. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de opdrachtgever. In dat geval
heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om hetzij te annuleren als bedoeld in artikel 10, hetzij zich akkoord te verklaren met
de hogere prijs. Prijsverlagingen na de bovengenoemde periode van drie maanden zullen op verzoek van de opdrachtgever
worden doorberekend.
c. Het bepaalde onder lid 2 sub b van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen,
opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, akties, aanbiedingen, e.d.
3. Eigendomsvoorbehoud
De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal
verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan.
De opdrachtgever is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af
te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen
verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.
4. Zekerheidsstelling bij zakelijke opdrachtgevers
Bij een overeenkomst met een zakelijke opdrachtgever is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering
of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplicht-
ingen van de opdrachtgever te vorderen.
5. Schadevergoeding bij zakelijke afnemers
De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke opdrachtgever nimmer tot enige andere schade-
vergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van
andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving, e.d.
Artikel 5 - De levertijd
1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht.
De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leve-
ren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand.
Indien de ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn
niet worden doorberekend.
3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de opdrachtgever het recht
de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
4.a. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de ondernemer bij een overeen-
komst met een zakelijke opdrachtgever niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
b. Bij een overeenkomst met consumenten is de ondernemer ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden
die in een zodanig rechtstreeks verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aan-
sprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
Artikel 6 - De op/aflevering
1. Tenzij anders is overeengekomen wijst de ondernemer de opdrachtgever er tijdig voor de op/aflevering op, dat de opdrachtgever
op straffe van vergoeding van directe schade en kosten verplicht is ervoor te zorgen dat:
* de plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;
* de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt,
al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken;
* ondervloeren droog en vlak zijn;
* ondervloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezem schoon ter beschikking
worden gesteld. De ondervloer dient in ieder geval in de ruimste zin des woords in een zodanige staat te verkeren en
van zodanige constructie te zijn, dat van het werk een goed resultaat verwacht kan worden;
* in de ruimte waarin gewerkt moet worden voldoende electriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.
2.a. De ondernemer stelt de consument ervan op de hoogte dat deze hem kennis moet geven van bijzondere omstan-
digheden die het gebruik van een lift, takel of een kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst
geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen.
b. Bij onjuiste of onvolledige informatie door de consument zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen
voor diens rekening.
c. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen is voor risico en rekening van degene
die het gebruikt, tenzij de schade hem niet kan worden toegerekend.
3. De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 7 - De opslag van goederen
1. Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige leve-
ring dan wel, omdat de opdrachtgever de goederen niet wil aanvaarden, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn
een tweede levering doen. De ondernemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten
en eventuele verdere schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de ondernemer:
a. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening
brengen;
b. dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de opdrachtgever in opslag houden;
c. indien de te leveren goederen daarna nog niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, is de ondernemer gerechtigd de
overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, als bedoeld in artikel 10.
Indien de opdrachtgever de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met
het bedrag van de opslagkosten van 30 dagen.
In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft de ondernemer de keuze te handelen als
voorzien onder a, b of c.
3.a. Indien de goederen door de opdrachtgever zijn betaald, zal de ondernemer de goederen maximaal drie maanden in opslag
houden onder berekening aan de opdrachtgever van de opslagkosten, tenzij anders overeengekomen.
b. Gaat de opdrachtgever na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der goederen, dan is de ondernemer gerech-
tigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de opdrachtgever af te dragen onder
aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de opdrachtgever bij nakoming van
de overeenkomst aan de ondernemer verschuldigd was geweest, hetzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn scha-
de groter is of de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
Alvorens de ondernemer hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de opdrachtgever mede te
delen.
4. Het risico van brand en beschadiging wordt door de ondernemer voor zijn rekening door assurantie gedekt.
5. De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen, met een
minimum van € 25,--, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn kosten hoger zijn of de opdrachtgever aannemelijk kan
maken dat deze lager zijn.
Artikel 8 - Het vervoer en beschadiging bij aflevering
1. In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door de
ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte goederen door een beroeps-
vervoerder bezorgt, dan is de ondernemer gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.
2. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de opdrachtgever op het ontvangstbe-
wijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de opdrachtgever, middels aangetekend schrijven,
binnen 2 werkdagen na aflevering, bij de ondernemer melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever
geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen.
Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de opdrachtgever op
het ontvangstbewijs te worden vermeld.
Artikel 9 - De betaling
1. Koop en verkoop
a. Elke koopovereenkomst, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie:
betaling netto contant bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.
b. De ondernemer die een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke
deel levering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deel levering ontvangt de opdrachtgever een deelfactuur
c. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 14 dagen na ontvangst van de factuur of 14 dagen
na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
De opdrachtgever is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
Wanneer de factuur na 14 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de opdrachtgever verplicht
aan de ondernemer vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten
bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
d. Onverminderd het bepaalde in lid 1c stuurt de ondernemer aan de consument na het verstrijken van de betalingsda-
tum een betalingsherinnering, waarin hij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14
dagen te betalen.
e. De ondernemer is na verloop van de in lid 1c bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invorde-
ring over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
Indien de ondernemer derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan, in redelijkheid te maken, verbonden kosten tot
een minimum van 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van € 115,- incl. BTW voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever is niet gerechtigd betaling op te schorten op grond van geconstateerde gebreken.
2. Aanneming van werk
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt bij een overeenkomst die uitsluitend aanneming van werk betreft
als betalingsconditie:
* voor aanvang van de werkzaamheden 70% van de overeengekomen som,
* onmiddellijk na de oplevering 30%
De opdrachtgever ontvangt hiervoor eenmalig een factuur, gesplitst in twee betalingscondities.
In geval van nalatigheid bij de betaling geldt het in lid 1 bepaalde dienovereenkomstig.
3. Opschorten betalingsverplichting
De opdrachtgever is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van het factuurbedrag in te houden dat in redelijke
verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling
van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen tijd.
Artikel 10 - De annulering
1. Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van
hetgeen de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.
Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever
geschiedt, terwijl de opdrachtgever er al van in kennis is gesteld, dat de op- of aflevering- of een deel ervan indien
het een een deellevering betreft - kan plaatsvinden.
2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter
is of de opdrachtgever kan bewijzen dat de schade kleiner is.
Artikel 11 - Extra kosten, meerwerk en/of minder werk
Kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te ma-
ken, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minder werk zal naar billijkheid worden verrekend.
Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen
en die door de opdrachtgever worden verlangd.
Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Zaag- en snijver-
lies wordt niet geminderd. Op verzoek van de opdrachtgever zullen de restanten bij hem door de ondernemer worden achter-
gelaten.
Artikel 12 - De onuitvoerbaarheid van het werk en overmacht
1. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst
ten gevolge van omstandigheden, die de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoor-
de te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een
overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht - behoudens in
geval van overmacht - de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de opdrachtgever gehouden aan de ondernemer de in
verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.
3. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in
het eerst lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden,
tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
4. Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ont-
binden.
Artikel 13 - De garantie
1. De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst bij normaal
gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de
overeenkomst is voorzien en dit bijzondere gebruik in de schriftelijke overeenkomst is vermeld. Wordt aan deze ver-
wachtingen niet voldaan, dan heeft de opdrachtgever recht op reparatie respectievelijk vervanging.
2. Daarnaast heeft de opdrachtgever garantie, voorzover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk
kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het
aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen wordt de garantie gegeven volgens het volgend
systeem:
* tot een jaar na factuurdatum:
de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor reke-
ning van de ondernemer;
* na een jaar en tot twee jaar na factuurdatum:
de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte
voor rekening van de ondernemer;
* na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum:
de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte
voor rekening van de ondernemer.
Het recht op vervanging komt de opdrachtgever niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
3. Deze garantieregeling geldt onverminderd het recht van de opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden en/of
schadevergoeding te vorderen, indien aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan.
4. De datum van indiening van de klacht door de opdrachtgever is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd sys-
teem.
5. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer, geldt deze
garantie ook voor de opdrachtgever.
6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde
goederen of van het uitgevoerde werk.
7. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet ga-
ranties en andere waarborgen vervallen, indien en voorzover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige
behandeling of onvoldoende zorg.
8. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur en tekening -ook wanneer dit betreft kleur- en tekeningafwijking ten
opzichte van het onbewerkte materiaal door licht en gebruik van veredelingsmiddelen-, slijtvastheid, stof en andere
verontreinigingen in de veredelingslaag en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens gel-
dende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beper-
ken of uitsluiten.
9. Door de ondernemer wordt iedere aanspraak zijdens de opdrachtgever op garantie en/of iedere aanspraak zijdens de
afnemer op vergoeding van schaden beperkt tot maximaal het bedrag van de opdracht.
Artikel 14 - Conformiteit
Parket-, planken- en kurkvloeren zijn een natuurproduct, waarin structuur en tekening kunnen verschillen van ten tijde van de verkoop
getoonde monsterborden en foto's. Tengevolge van het afwerken van de vloer, het gebruik van onderhoudsmiddelen en lichtinval,
kunnen kleur en structuur van de vloer veranderen c.q. afwijken. Wanneer een parketvloer wordt gespijkerd, zullen de dichtgestopte
spijkergaatjes, met name bij een nieuwe vloer, zichtbaar blijven. Met het verkleuren van de vloer tengevolge van lichtinval zullen die
spijkergaatjes minnder zichtbaar worden. Tijdens of voor het sluiten van een overeenkomst getoonde monsters, monsterborden of foto's
geven een algemeen beeld van de te leveren vloer. Geringe afwijkingen in kleur en structuur van de te leveren vloer ten opzichte van
getoonde monsters zijn mogelijk. Wij garanderen behoudens afwijking in de eventuele door de producent verleende garanties, gedurende
een jaar, dat de door ons geleverde vloeren voldoen aan de eisen, welke bij normaal gebruik aan een vloer van de overeengekomen
kwaliteit mogen worden gesteld. Mocht ten gevolge van zichtbare favbricage- of materiaalfouten de vloer of een deel van de vloer niet
aan de bovenomschreven eisen voldoen, dan kunnen de betreffende vloerdelen gedurende een jaar na de levering kosteloos worden
omgewisseld bij Albano Parket die als leverancier is opgetreden, mits die delen op generlei wijze zijn bewerkt of verwerkt.
1. De geleverde vloerdelen mogen, voorzover in de leginstructie niet uitdrukkelijk anders bepaald, pas worden uitgepakt, wanneer
daadwerkelijk met het leggen wordt begonnen. Tot dat moment dienen de vloerdelen in de originele verpakking te blijven. Houten
vloeren, hoe zorgvuldig ook geschaafd, kunnen splinters bevatten. Voor eventuele verwondingen of anderssoortige schade aan-
vaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
2. Het aan brengen van de geleverde vloerdelen dient te geschieden overeenkomstig de legaanwijzingen, welke door Albano Parket
zijn verstrekt aan de opdrachtgever bij het bestellen van de vloer. Voor schade, die aantoonbaar is ontstaan door afwijking of foutieve
interpretatie van de legaanwijzingen, alsmede door schade die is ontstaan tengevolge van het leggen of anderszins verwerken van
vloerdelen met zichtbare fabricage- of materiaalfouten kan door Albano Parket geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.
3. Materiaal- en/of fabricagefouten die ten tijde van het leggen van de vloer niet zichtbaar waren en die binnen de garantie termijn aan
het licht komen worden door Albano Parket kosteloos hersteld. De opdrachtgever dient alsdan de desbetreffende ruimte(s) leeg en
ontruimd ter beschikking te stellen zonder enige compensatie van kosten. Slechts indien Albano Parket op grove wijze in de uitvoering
van zijn werkzaamheden is tekort geschoten dan wel zijn werkzaamheden op grove wijze heeft veronachtzaamd is hij schadeplichtig
terzaken van het ontruimen en ontruimd houden van de te bewerken ruimte(n) op het werkadres. De bewijslast hiervoor ligt bij de
opdrachtgever. De alsdan uit te keren vergoeding is te allen tijde gemaximeerd tot een bedrag van Eur. 115,00 per dag per werkadres.
4. Albano Parket garandeert de door hem of van fabriekswege op de vloer aangebrachte lak gedurende een jaar na levering tegen
doorslijten.
5. Van de door Albano Parket gegeven garantie is uitgesloten alle schade die optreed als gevolg van onoordeelkundig van de vloer,
een meer dan normale puntbelasting, zoals deze onder meer door naaldhakken kan worden veroorzaakt, schade als gevolg van
overmatig vocht na het leggen en de schade die is ontstaan doordat de door Albano Parket o.a. middels het vloerendossier verstrekte
onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd, zoals met name, maar niet uitsluitend, het is opvolgen van de voorschrifen met betrekking
tot de klimaatbeheersing.
6. Albano Parket aanvaard geen aansprakleijkheid voor schade ontstaan bij reparatieopdrachten, schuren en afwerken van gebruikte
vloeren daar onder begrepen, welke haar oorsprong vindt in de specifieke eigenschappen van de ter bewerking aangeboden vloer of
vloerdelen, indien van die schade redelijkerwijs niet was te voorzien.
7. Albano Parket is nimmer gehouden tot vergoeding van meer schade dan tot herstel van de opgetreden gebreken door de opdrachtgever
geleden schade tot een maximum van Eur. 115,00 per dag, dat Albano Parket met het herstel in gebreke blijft. Ten gevolge van het
herstel van de door Albano Parket geleverde vloerdelen subrogeert Albano Parket in alle rechten welke de opdrachtgever geldend zou
kunnen maken jegens de fabrikant of importeur van de betreffende vloer.
8. De opdrachtgever is gehouden om binnen veertien dagen nadat hij ontdekt heeft of redelijkerwijs had kunnen behoren tot ontdekken dat
de geleverde vloer niet beantwoord aan hetgeen is overeengekomen, daarvan mededeling aan ons te doen op straffe van verval van
zijn recht op aflevering van het ontbrekende, danwel herstel of vervanging van de geleverde niet bewerkte vloerdelen.
9. Elke vordering of elk verweer, gebaseerd op zichtbare of verborgen gebreken verjaart naar verloop van een jaar na het doen van
bovenvermelde kennisgeving, ongeacht of wij door de te late kennisgeving al dan niet enig nadeel hebben geleden. Op de opdracht-
gever rust het bewijs van tijdige kennisgeving.
10.Geschillen betreffende toepasselijkheid of de uitvoering van de bovengenoemde garantiebepalingen dienen te worden voor gelegd
aan de directie van Albano parket of een bevoegde rechter.
Artikel 15 - Verplichtingen opdrachtgever
De opdrachtgever is gehouden om tijdig de door ons aan hem verstrekte instructies uit te voeren met betrekking tot het gereed maken van de ondervloer, het
eventueel ontruimen van de ruimtes, waarin de vloeren dienen te worden gelegd, en met betrekking tot andere handelingen die de opdrachtgever dient uit te
voeren om de aflevering en het leggen van de vloeren en/of het uitvoeren van de werkzaamheden niet onnodig te vertragen.
Het niet opvolgen van de instructies geeft ons het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, onder gehoudenheid de opdrachtgever in de
gelegenheid te stellen alsnog de instructies uit te voeren. Indien wij genoodzaakt zijn om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tengevolge van
een omstandigheid die voor rekening van de opdrachtgever dient te blijven, is de opdrachtgever gehouden terstond de overeengekomen prijs aan ons te
betalen. Indien ten gevolge van het niet, dan wel niet behoorlijk, dan wel niet tijdig uitvoeren van de door ons verstrekte instructies een zodanige vertraging
optreedt dat wij niet in staat zijn om binnen de gemaakte planning alsnog de werkzaamheden uit te voeren, dan zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de
werkzaamheden op te schorten voor een periode van acht dagen, onverminderd ons recht op volledige vergoeding door de opdrachtgever van de dienten-
gevolge door ons geleden of te lijden schade.
Artikel 16 - Klachten
1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten we-
gens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de
opdrachtgever bij de ondernemer slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de
goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de
termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn.
De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 8 onverlet.
3. Wanneer een opdrachtgever tegen het advies van de ondernemer in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of
beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.
4. Evenmin kunnen klachten geldend worden gemaakt:
a. indien deze te wijten zijn aan het onvoldoende vlak zijn van de ondervloer en de ondernemer deze niet heeft aange-
bracht respectievelijk heeft doen aanbrengen. De ondernemer is verplicht het onvoldoende vlak zijn aan de opdrachtgever
te melden, voordat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt;
b. indien de ondervloeren niet blijvend droog zijn. De ondernemer is niet aansprakelijk voor uit deze hoofde ontstane
schade, mits hij vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanlei-
ding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren.
5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook en hoe ook genaamd die het gevolg is van
oorzaken die de ondernemer niet kende noch behoorde te kennen ten tijde van het leggen van de vloer zoals:
* een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voorzover deze niet door de ondernemer is
aangebracht;
* extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q.van temperatuur, dan wel een blijvend te hoog of te
laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;
* constructiefouten in het perceel.
6. De ondernemer is tevens niet aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes
ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en haarden. Evenmin is de onder-
nemer aansprakelijk voor het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies
aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw.
Artikel 17 - Voorrijkosten
De ondernemer is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afge-
sproken.
Artikel 18 - Nederlands recht
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn uitsluitend onderworpen aan
Nederlands recht.
Vastgesteld in Arnhem op 01 Februari 2011,
M. Albano, eigenaar.